Pesticidi su kemijske tvari koje se rabe za zaštitu od insekata, grinja, korova i drugih nametljivaca. Niti jedna grana kemijske industrije ne proizvodi toliko tvari koje mogu izazvati kancerogena oboljenja, oštećenja nasljednog materijala kao i reprodukcijskih funkcija i koje se u velikoj mjeri izravno odlažu u okoliš, kao što je to slučaj s industrijom pesticida. Širom svijeta raste proizvodnja pesticida koja se procjenjuje trenutačno na približno 5 milijuna tona pesticida godišnje. Negdje oko 12% pesticida rabi se u privatnom sektoru: u kućanstvima, privatnim vrtovima i travnjacima.